KALLELSE och FÖREDRAGNINGSLISTA till årsmöte 2018 i IFK Törnskogen

Datum: Måndagen den fjärde mars 2019 Tid: 18:30 Plats: Sollentuna Rackethall, SBK:s klubbrum, vån 2. Motioner: Styrelsen tillhanda senast den sjätte februari 2019. Kontaktinfo styrelsen: IFK Törnskogen c/o Terrängvägen 2 B 192 48 Sollentuna asa.betcke@seb.se info@ifktornskogen.se Årsmöteshandlingar: Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelse, verksamhetsplan 2019 och budget, förslag och motioner finns tillgängligt senast den 25:e februari på förfrågan, se kontakt information ovan.

Dagordning 1. Mötets öppnande. 2. Upprop och fastställande av röstlängd. 3. Fråga om mötet är behörigt utlyst. 4. Fastställande av dagordning. Anmälan av övriga frågor och motioner. 5. Val av mötesordförande och sekreterare. 6. Val av justeringsmän som även har till uppgift att vara rösträknare. 7. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning för verksamhetsåret 2018. 8. Revisionsberättelse av styrelsens förvaltning för verksamhetsåret 2018. 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2018. 10. Fastställande av verksamhetsplan 2019 och budget för det kommande budgetåret 2019. 11. Fastställande av avgifter. a) Styrelsen föreslår oförändrade medlemsavgifter: juniorer 150 kr, seniorer 250 kr och familjeavgift 500 kr. 12. Val av styrelse och revisorer.

IFK Törnskogen 2

Styrelse och revisorer Mandattid Nuvarande
Ordförande (val) 2019 – 2020 Åsa Betcke Ledamot, kassör (ej val) 2018 – 2019 John Bengtsson Ledamot, (val) 2019 – 2020 Cilla Holmgren Ledamot (ej val) 2018 – 2019 Bengt Wåhlin Ledamot (ej val) 2018 – 2019 Lars Eliasson Ledamot (val) 2019 – 2020 Tom Olson Suppleant (ej val) 2018 – 2019 Jan Lönnquist Suppleant (val) 2019 – 2020 Torbjörn Nilsson Revisor (val) 2019 Bo Löfgren Revisor (val) 2019 Walter Krämbring Revisor suppleant (val) 2019 Johan Vitanen

13. Val av valberedning 2 personer.

Valberedning Mandattid Nuvarande
Valberedning sam. kall. (val) 2019 Siverth Groth Valberedning (val) 2019 Lennart Aspinge

14. Val av IFK Törnskogens representanter i Sollentuna Tennishall AB.

Styrelserepresentanter Mandattid Nuvarande
Ledamot ordinarie (val) 2019 Åsa Betcke Ledamot (val) 2019 Tom Olson

15. Övriga frågor. a) Förslag på stadgeändring

16. MÖTET AVSLUTAS.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *