KALLELSE och FÖREDRAGNINGSLISTA till årsmöte 2019 i IFK Törnskogen

Datum:         Tisdagen den 31:a mars 2020

Tid:               18:30

Plats:            SollentunaRackethall, SBK:s klubbrum, vån 2.

Motioner:     Styrelsen tillhanda senast den 17:e mars 2020.

                      Kontaktinfo styrelsen:

                      IFK Törnskogen

                      c/o Trollvägen 4 B

                      191 63 Sollentuna

torbjorn@conleo.se

info@ifktornskogen.se

Årsmöteshandlingar:

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelse, verksamhetsplan 2020 och budget, förslag och motioner finns tillgängligt senast den 23:e mars på förfrågan, se kontaktinformation ovan.

Dagordning

 1. Mötets öppnande.
 2. Upprop och fastställande av röstlängd.
 3. Fråga om mötet är behörigt utlyst.
 4. Fastställande av dagordning. Anmälan av övriga frågor och motioner.
 5. Val av mötesordförande och sekreterare.
 6. Val av justeringsmän som även har till uppgift att vara rösträknare.
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning för verksamhetsåret 2019.
 8. Revisionsberättelse av styrelsens förvaltning för verksamhetsåret 2019.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2019.
 10. Fastställande av verksamhetsplan 2020 och budget för det kommande budgetåret 2020.
 11. Fastställande av avgifter.
 12. Styrelsen föreslår oförändrade medlemsavgifter: juniorer 150 kr, seniorer 250 kr och familjeavgift 500 kr.
 1. Val av styrelse och revisorer.
Styrelse och revisorer Mandattid Nuvarande
Ordförande (ej val) 2019 – 2020 Torbjörn Nilsson
Ledamot, kassör (val) 2018 – 2019 John Bengtsson
Ledamot, (ej val) 2019 – 2020 Cilla Holmgren
Ledamot (val) 2018 – 2019 Bengt Wåhlin
Ledamot (val) 2018 – 2019 Lars Eliasson
Ledamot (ej val) 2019 – 2020 Tom Olson
Suppleant (val) 2018 – 2019 Jan Lönnquist
Suppleant (val) 2019 – 2020 Vakant
Revisor (val) 2019 Bo Löfgren
Revisor (val) Revisor suppleant (val) 2019 2019 Walter Krämbring Johan Viitanen
 1. Val av valberedning 2 personer.
Valberedning Mandattid Nuvarande
Valberedning sam. kall. (val) 2019 Siverth Groth
Valberedning (val) 2019 Lennart Aspinge
 1. Val av IFK Törnskogens representanter i Sollentuna Tennishall AB.
Styrelserepresentanter Mandattid Nuvarande
Ledamot ordinarie (val) 2019 Torbjörn Nilsson
Ledamot (val) 2019 Tom Olson  

15.                Val av ledamöter i Hallföreningen

                      Ordinarie ledamot; Torbjörn Nilsson, ej val

                      Suppleant, Tom Olsson, val

 1. Övriga frågor.
 1. MÖTET AVSLUTAS.